همزمان با توسعه و گسترش مصرف جهانی غلات و آشکار شدن ارزش های تغذیه ای این گروه با ارزش از مواد غذایی و استقبال عمومی اقشار مختلف جامعه از فرآورده های گوناگون تهیه شده از غلات به ویژه ذرت، شرکت تولیدی تک ماکارون طرح های توسعه ای خود را در تولید این محصولات به اجرا درآورده است.
در این واحد از انواع محصولات اسنک با نام های تجاری "پیکوپف" ، پیکوپلت و پیکوتک " تولید می گردد.